Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI POL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Korzystając z naszej strony internetowej, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie  sprawę z ogromnej odpowiedzialności, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych  i umożliwienie Ci pełnej kontroli nad nimi. Zapewniamy, że spełniamy wymogi ustawowe w  zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.  

Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak  możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać. 

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej POL-MET Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wobec Użytkowników stron internetowych serwisu  https://echomarketing.pl („Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych  osobowych. 

  1. DANE OSOBOWE 

1.1. Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu, które na gruncie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel i operator  Serwisu, firma POL-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą przy ul.  Akacjowa 1 Stare Iganie, 08-103 Siedlce, NIP: 821-264-71-01, REGON: 364690209 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w  Sądzie Gospodarczym w Lublinie pod nr KRS 0000379266, kapitał zakładowy  1.000.000,00 zł 

1.3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na  adres: Stare Iganie, ul. Akacjowa1, 08-103 Siedlce lub drogą e-mailową pod adresem:  kancelaria@pol-met.com 

1.4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stare Iganie, ul. Akacjowa1, 08-103  Siedlce lub drogą e-mailową pod adresem: kancelaria@pol-met.com 

1.5. Przetwarzamy dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu w celu i w zakresie  niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które  są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak przygotowanie odpowiedzi na  zapytanie ofertowe. 

1.6. Nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy Użytkowników Serwisu nie będą  zapisywane, chyba że Użytkownik Serwisu poda je dobrowolnie, na przykład w newsletterze,  w aplikacji o pracę czy też w skierowanym do nas zapytaniu. 

1.7. Przetwarzamy również dane Użytkowników Serwisu o charakterze statystycznym, w  celu poznawania sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i ulepszania jego  działania. 

1.8. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych  dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków  bezpieczeństwa. 

1.9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w innym celu niż wskazany w  zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług lub otrzymywanie informacji handlowej)  odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w  przedmiotowej zgodzie. 

1.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do  podjęcia odpowiednich działań Serwisu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.  Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi  drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego  dane te dotyczą, a ich przetwarzanie zależy od uzyskania zgody Użytkownika. Użytkownik 

może ustawić w przeglądarce blokowanie wszystkich plików cookie z określonej domeny lub  ze wszystkich domen, a także ustawić na poziomie urządzenia – urządzenie może  udostępniać ustawienia, przy użyciu których Użytkownik może kontrolować zbierane  informacje. 

  1. ZBIERANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

2.1. Do zbierania i przechowywania informacji używamy różnych technologii, w tym plików  cookie, pamięci lokalnej, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji,  baz danych i dzienników serwera. 

2.2. Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji  na serwer naszej strony i przez zamontowaną na urządzeniu Użytkownika Serwisu  przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy  żadnego wpływu.  

Poniżej informacje, które gromadzone są bez udziału Użytkownika Serwisu i są  przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia: 

2.3. Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail)  następuje przetwarzanie danych Użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i  jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania  poprzedzającego umowę). Dane użytkowników mogą być zapisane w naszym systemie  CRM (Customer-Relationship-Management System) lub w porównywalnym systemie  odbierającym zapytania. 

System CRM jest administrowany przez dostawcę w oparciu o nasz uzasadniony interes  (wydajne i szybkie procesowanie szczegółowych danych użytkownika). Odpowiednio  zawarliśmy z dostawcą umowę zgodnie z art. 28 RODO, w której dostawca jako podmiot  przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie według  naszych wskazówek, jak również do zachowania standardów ochrony danych przyjętych w  UE. 

2.4. Podczas nawiązywania kontaktu poprzez formularz zgłoszenia chęci aplikowania o  pracę, zgodnie z art. 13 RODO przetwarzamy dane w ramach procesu rekrutacyjnego. Akceptując oświadczenie o ochronie danych w ramach naszego procesu rekrutacyjnego  online, Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na zapisanie oraz przetwarzanie danych przez  POL-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w celu przeprowadzenia procesu  rekrutacyjnego. 

2.5. W trakcie rekrutacji online zbieramy i przetwarzamy wymienione poniżej dane osobowe  związane z rekrutacją: 

– nazwisko 

– imię 

– adres  

– numer telefonu 

– e-mail 

– dokumentacja rekrutacyjna (wniosek rekrutacyjny, życiorys). 

Dostęp do danych osobowych związanych z rekrutacją otrzymują wyłącznie pracownicy i  współpracownicy POL-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  biorący udział w  danym procesie rekrutacyjnym.  

2.6. Jeżeli Użytkownik Serwisu ubiega się o stanowisko, które zostało już obsadzone lub też  jego kompetencje predestynują do pracy na innym stanowisku lub też Użytkownik zgłosił  swoją aplikację bez wskazania stanowiska, przekazujemy aplikację do innych działów firmy, 

dla wykorzystania jej w dalszych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę  na przetwarzanie danych. 

2.7. Dane rekrutacyjne nie są wykorzystywane ani przekazywane w jakikolwiek  wykraczający poza wymieniony obszar sposób. 

2.8. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny w  zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia  ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami  wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników  zostają usunięte ze wszystkich systemów. 

  1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

3.1. Udostępniamy dane dotyczące i podane przez Użytkowników Serwisu poprzez  narzędzia analityczne i statystyczne. Dane te obejmują unikalne identyfikatory, typ i  ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, dane sieci  komórkowej, w tym nazwę operatora oraz numer wersji aplikacji, a także interakcje aplikacji,  

przeglądarek i urządzeń z usługami Google, w tym adres IP, raporty o awariach, dane o  aktywności systemu oraz datę, godzinę i adres URL strony odsyłającej żądania. Analizujemy  na przykład dane o wizytach Użytkowników Serwisu, aby optymalizować wygląd Serwisu,  korzystamy z danych o reklamach, z którymi Użytkownik Serwisu wchodzi w interakcję, by  sprawdzać skuteczność kampanii reklamowych. 

3.2. W celu zgodnego z potrzebami konstruowania naszych stron oraz ich bieżącej  optymalizacji wykorzystujemy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes),  Google Analytics, usługę analizy stron świadczoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre  Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwaną dalej „Google“, jak również rozszerzenie  Google Optimize. W związku z tym tworzone są pseudo-anonimowe profile Użytkowników  oraz stosowane są cookies. Informacje dostarczane przez cookies dotyczące użytkowania  strony internetowej, jak: 

– typ/wersja przeglądarki, 

– stosowany system operacyjny, 

– adres URL (poprzednio odwiedzana strona), 

– adres IP komputera, 

– godzina wysłania zapytania do serwera są przenoszone na serwer Google w USA i  tam przechowywane. Google działa w ramach porozumienia Privacy-Shield-, dając  tym samym gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony  danych. 

3.3. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie  ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje  danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować  pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony  Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez  Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w:  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach  mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości  zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony. 

3.4. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) wykorzystujemy Program  reklamowy online Google Ads, który ma zapewnić, że na urządzeniach wyświetlane są  wyłącznie reklamy zgodne z rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem  Użytkownika.  

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google Ads a w jego ramach  także conversion-tracking (śledzenie konwersji) na bazie cookies. Te cookies uruchamiane  są po kliknięciu przez Użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy  stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i  stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia  Użytkownika na tę stronę. Te adwords-cookies tracą ważność po 30 dniach, a wskaźnik 

gclid po 90 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej Użytkownika. Google  przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi  prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w  żadnym przypadku nie będzie wiązać adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google. 3.5. Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana  ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik Serwisu może dezaktywować używanie cookies  wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google, jak również dezaktywować cookies  służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie by cookies były blokowane z  domeny „googleadservices.com” i „doubleclick.net” i tak, by również nasza strona  internetowa nie mogła instalować cookies.  

3.6. Nasza strona używa programu reklamowego Google Ads oraz Google Analytics a w  jego ramach śledzenia konwersji oraz zbierania danych w ramach funkcji reklamowych  (remarketing z wykorzystaniem Google Analytics, funkcje raportowania o reklamach, takie  jak raporty danych demograficznych i zainteresowań, raporty DoubleClick Campaign  Managera, DoubleClick Bid Managera i raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google).  Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (uzasadniony interes). 

Dla wsparcia klientów AdWords oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami  Google wykorzystuje na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również  dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz  wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, Użytkownik umożliwia  instalację DoubleClick-Cookie w przeglądarce. Przypisany do przeglądarki kwalifikator  DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia  na strony korzystające z programów reklamowych. 

Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach  internetowych wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie  wejścia użytkownika na daną stronę.  

3.7. Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do ich  zainteresowań, mogą dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings  odpowiednio operując ustawieniami Użytkownika w przeglądarce. 

3.8. Nasza strona korzysta z narzędzia Menedżer Tagów Google (Google Tag Manager),  które umożliwia zarządzanie stroną przez interface. Menedżer Tagów Google implementuje  tagi, nie ma dostępu do danych, nie używa się cookies oraz nie zapisuje danych osobowych.  Menedżer Tagów Google uwalnia inne tagi, które mogą zapisywać te dane. Jeżeli w  obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie  tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager.  Więcej informacji odnośnie Menedżera Tagów Google znajduje się na stronie:  https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html 

3.9. Do naszej strony internetowej dołączone są funkcje YouTube służące wyświetlaniu i  odtwarzaniu nagrań video. Funkcje te oferowane są przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave.  San Bruno, CA 94066 USA.  

W przypadku tej funkcji znajduje zastosowanie rozszerzony moduł ochrony danych, który  zgodnie z informacją podaną przez dostawcę uruchamia zapisywanie danych Użytkownika  Serwisu dopiero podczas odtwarzania nagrania video. Podczas wyświetlania nagrań video,  Youtube uruchamia cookies w celu zebrania informacji dotyczące zachowań użytkownika.  Wskazówki podchodzące od Youtube pozwalają między innymi na opracowanie statystyk  dotyczących odtworzeń nagrań, na poprawę wygody korzystania przez Użytkownika oraz  zapobieganie nadużyciom. Niezależnie od wyświetlenia załączonego nagrania video  każdorazowe otworzenie strony powoduje połączenie z siecią Google „DoubleClick“, co  może spowodować dalsze procesy przetwarzania danych, na nie mamy wpływu. 

Więcej szczegółów na temat stosowania cookies w YouTube Użytkownik Serwisu znajdzie w  Oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem:  

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.10. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg  dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony  Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie  danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Użytkownika  przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią.  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a  RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na :  

https://policies.google.com/terms?hl=pl 

3.11. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie Hotjar, zarządzane przez Hotjar Ltd,  Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta,  Europe, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w serwisie. Narzędzie to  rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkownika takie jak: nawigacja, przewijanie strony,  ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia,  systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje  informacji personalnych użytkowników.  

Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem:  https://www.hotjar.com/privacy.  

Wyłączenie możliwości monitorowania i zapisu aktywności jest możliwe poprzez link:  https://www.hotjar.com/opt-out.  

3.12. W ramach naszej oferty w oparciu o uzasadniony interes związany z zarządzaniem  naszą ofertą online, obsługą zapytań online i obsługą klienta, według art. 6. ust. 1 lit. f  RODO, przekazujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu podwykonawcom i  współpracownikom POL-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  Podwykonawcy i współpracownicy przetwarzają je na potrzeby POL-MET Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością sp.k zgodnie z instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy  zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa  informacji. 

3.13. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do odbiorców w  państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach  międzynarodowych. 

  1. ZABEZPIECZENIA 

4.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy  umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Aby  zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy: 

– Szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania. – Kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym  fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do  naszych systemów. 

– Ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko pracownicy,  podwykonawcy i współpracownicy POL-MET Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością, kiedy jest to uzasadnione zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. b  RODO i niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes  ekonomicznego i efektywnego prowadzenie działalności gospodarczej. Każda osoba  mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w  przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z  zakończeniem współpracy. 

  1. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

5.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi Serwisu przysługuje  prawo do: 

– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Użytkownika Serwisu,

– żądania od Administratora zaktualizowania i sprostowania danych osobowych  Użytkownika Serwisu, 

– żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika Serwisu, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  Użytkownika Serwisu, 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika  Serwisu, 

– przenoszenia danych osobowych Użytkownika Serwisu, 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5.2. Z praw wskazanych w pkt.5.1. Użytkownik Serwisu może skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: kancelaria@pol-met.com 

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stare Iganie, ul.  Akacjowa1, 08-103 Siedlce .